Kylen visar larm, röd varningslampa, blinkande triangel eller pip

Senast uppdaterad 2022-10-04 08:58

Problem

  • Larmet är synligt på panelen
  • Rött ljus blinkar på displayen
  • Displayen visar en blinkande triangel
  • Apparaten avger en larmsignal eller ett pip

Gäller för

  • Kylskåp
  • Kyl-frys

Lösning

Digital Kontrollpanel – Integrerad

Hög temperaturvarning:

När det finns en temperaturökning i frysenheten (till exempel på grund av ett tidigare strömavbrott), blinkar varnings och frystemperaturindikatorerna och ljud larmar

Så här inaktiverar du varningen:

1. Tryck på valfri knapp på panelen. Ljudet stängs av

2. Frystemepraturindikatorn visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder och sedan visas den inställda temperaturen på displayen igen.

Varningsindikatorn fortsätter att blinka tills de normala förhållandena återställs. Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme för att undvika störning.

Varning för öppen dörr:

Om kylskåpsdörren är öppen cirka 5 minuter startar larmljudet och varningsindikatorn blinkar.

Varningen stängs av när dörren stängs. Under varningen kan ljudet stängas av genom att trycka på vilken knapp som helst.


Manuell kontrollpanel – inbyggd


Så här används produkten:

1. Vrid temperaturreglaget medurs för att uppnå en lägre temperatur inne i produkten.

2. Vrid temperaturreglaget moturs för att uppnå en högre temperatur inne i produkten


Hög temperaturalarm:

När det inträffar en temperaturökningen i frysenheten (till exempel på grund av strömavbrott)

Ljudet kan när som helst stängas av genom att trycka på återställningsknappen för alarmen. När normala förhållanden återställs slutar varningslampan blinka och ljudet stängs av automatiskt.


Dörr öppen alarm:

En akustisk varningssignal låter när dörren är öppen i cirka 80 sekunder.

Efter dörren stängs avstannar den akustiska varningen. Tryck på återställningsknappen för alarmen för att inaktivera den akustiska varningen.

Temperaturfelsökning

Möjlig orsak
Lösning

Temperaturen är inte inställd korrekt.

Ställ in en högre/lägre temperatur

Dörren är inte korrekt stängd.


Se avsnittet "Stängning av dörren" i din bruksanvisning.

Electrolux: Bruksanvisning

AEG: Bruksanvisning

Temperaturen på livsmedelsprodukterna är för hög.


Låt livsmedlets temperatur sjunka till rumstemperatur innan du förvarar det i frysskåpet.

Många livsmedel förvaras samtidigt.

Förvara färre livsmedel samtidigt.

Frostens tjocklek är större än 4-5 mm.

Frosta av frysskåpet.

Dörren har öppnats ofta.

Öppna dörren endast om det är nödvändigt.

Frostmatic / FastFreeze- funktionen är aktiverad.

Se avsnittet "Frostmatic funktion" i din bruksanvisning.

Electrolux: Bruksanvisning

AEG: Bruksanvisning


Coolmatic- funktionen är aktiveradSe avsnittet "Coolmatic-funktion" i din bruksanvisning.

Electrolux: Bruksanvisning

AEG: Bruksanvisning

Det finns ingen kalluftcirkulation i produkten.


Se till att det finns en kalluftcirkulation i produkten. Se avsnittet "Tips och råd" i din bruksanvisning
Electrolux: Bruksanvisning
AEG: Bruksanvisning


Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt från kylenhetens avdunstare under regelbunden användning. Avfrostningsvattnet rinner ut genom en ränna ner i en särskild behållare bakom produkten, över kompressorn, där det avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra avrinningshålet i mitten av kyldelens kanal för att förhindra att vattnet rinner över och dropper ner på livsmedel inuti kylskåpet. Använd en piprensare som medföljer produkten för detta ändamål(den kan också köpas i vår webshop.


Avfrostning av fryskåpet

VARNING! Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från väggarna inuti frysskåpet eftersom det kan skada skåpet. Använd inte en mekanisk enhet eller andra konstgjorda medel för att påskynda avforstningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.

Ställ in en lägre temperatur cirka 12 timmar innan avfrostning för att bygga upp tillräcklig kylreserv i händelse av avbrott i driften.

Det kommer alltid att bildas en viss mängd frost på fryshyllorna och runt den övre delen av skåpet. Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.

1. Stäng av produkten eller dra ut kontakten från vägguttaget.

2. Ta eventuell lagrad mat, linda in den i flera lager tidingspapper och placera på en sval plats.

VARNING! En temperaturökning i de frysta livsmedlen under avfrostningen kan förkorta deras hållbarhet. Rör inte vid frysta varor med våta händer. Händerna kan frysa fast på varorna.

3. Låt dörren stå öppen. Skydda golvet från avsmält vatten, med till exempel en trasa eller en behållare.

4. Placera en kastrull med varmt vatten i frysen för att påskynda avfrostningsprocessen. Ta bort isbitar som bryts loss innan avfrostningen är klar.

5. När avfrostningen är klar, torka insidan noggrant.

6. Slå på produkten och stäng dörren

7. Ställ in temperaturreglaget för att uppnå maximal kyla och låt produkten köra i två eller timmar med med den inställningen. Först efter det kan livsmedel läggas tillbaka in i frysskåpet.


Frostfri (NoFrost) modeller:

Frysenheten är frostfri. Det innebär att frost inte bildas när den är i drift.

Orsak

  • Om du nyligen har satt in mycket mat i skåpet som är i rumstemperatur så kan det påverka temperaturen i skåpet. Efter 12 timmar bör skåpet vara i normal temperatur
  • Skåpet känner inte av att dörren är stängdVill du veta mer om produkterna?

Hitta det du söker – oavsett om du behöver köpa något nytt eller bara är nyfiken på vårt sortiment. Ta reda på mer om produkter, serier och funktioner.

Till produktsidor

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.